Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kargowej

ZAWIADOMIENIE
==========================
Dnia 22 kwietnia 2010 roku o godz.14,00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej
odbędzie się XXXI sesja
Rady Miejskiej w Kargowej


poświęcona między innymi:

  • Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2009 rok oraz zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej.
  • Podjęcie uchwał dotyczących zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kargowa.
  • Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, zbywanej na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
  • Sprawozdaniu z działalności Burmistrza.
  • Sprawy bieżące gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ mgr Józef Dżumbelak