Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) zwołuję na dzień 29 marca 2011 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej VII sesję Rady Miejskiej.Tematyka sesji obejmować będzie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja radnych Rady Powiatu.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Uchwalenie „ Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kargowa na lata 2011-2032".
 6. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Dokonanie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2011 rok.
 8. Podjęcie decyzji w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kargowa, od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej.
 10. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej.
 11. Uchwalenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2016”.
 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokółu z ostatnich sesji.
 16. Zamknięcie VII sesji Rady Miejskiej.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Wilińska-Grzesiuk