ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) zwołuję na dzień 27 stycznia 2011 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej V sesję Rady Miejskiej.


Tematyka sesji obejmować będzie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja radnych Rady Powiatu.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kargowa w latach 2011-2015".
 6. Rozpatrzenie skargi Prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Typowania przedstawicieli do Konferencji Regionu Kozła.
  • Wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  • Dokonanie z mian w budżecie gminy na 2011 rok.
  • Ustalenia planów pracy Rady Miejskiej i jej organów
 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Przyjęcie protokółu z ostatnich sesji.
 12. Zamknięcie V sesji Rady Miejskiej.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Wilińska-Grzesiuk