Wykwalifikowany i rozważny strażak gwarantem bezpieczeństwa gminy

„EMAT” Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia Psychologiczna Elżbieta Matysiak w partnerstwie z Gminą Kargowa w 1 marca przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wykwalifikowany i rozważny strażak gwarantem bezpieczeństwa gminy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt jest adresowany do osób zrzeszonych w Ochotniczej Straży Pożarnej o niskim poziomie wykształcenia (maks. średnie) zamieszkujących na terenie Gminy Kargowa. Wśród tych osób będzie 7 bezrobotnych, 1 nieaktywna zawodowo, 10 zatrudnionych (w tym 4 rolników, 2 samozatrudnionych, 2 zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i złożenie przez potencjalnych beneficjentów formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami:
- oświadczenie o przynależności do grupy docelowej objętej wsparciem,
- oświadczenie o niekorzystaniu z tej samej formy wsparcia,
- oświadczenie nt. wyboru kursu w którym BO chce uczestniczyć,
- deklaracja przystąpienia do państwowego egzaminu prawo jazdy lub operatorów pilarek),
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- ankietę poziomu motywacji,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przed zgłoszeniem sie do udziału w projekcie należy zapoznać sie z regulaminem projektu!

Rekrutację uczestników prowadzi partner projektu - Urząd Gminy Kargowa.
Formularze zgłoszeniowe można otrzymać w biurze projektu, w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej: www.emat.bior.pl lub www.kargowa.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 marca (poniedziałek) do 19 marca (piątek) 2010 w godz. 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Kargowa (pokoj nr 1).

W rekrutacji decydować będzie długość przynależności i aktywność członkostwa w strukturach OSP.

UWAGA: Zgodnie z regulaminem 1 osoba może uczestniczyć tylko w JEDNYM kursie (prawo jazdy kat. C lub operatorzy pilarek)

W ramach projektu realizowane będą:
- Kurs: "Prawa jazdy kierowcy kategorii C” (20 godz. zajęć teoretycznych, 30 godz. praktycznej nauki jazdy)
- Kurs: "Operator pilarki”
- Warsztaty z psychologiem "Strażak i stres" (24 godz.)

Uczestnicy szkoleń mają zagwarantowane:
- bezpłatny udział w kursie prawo jazdy kat. C lub opearatorów pilarek
- materiały szkoleniowe
- badania lekarskie
- psychologiczne badania kierowców
- państwowe egzaminy potwierdzające zdobyte kwalifikacje
- posiłek
- certyfikaty/zaświadczenia po zakończeniu szkoleń


Wszelkich informacji można uzyskać u koordynatora projektu:
Jolanta Greber
tel. +48 728 315 323
email: j.greber@emat.bior.pl