Wizyta Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Jarosława Sokołowskiego w Kargowej

W piątek 21 stycznia 2011 r. przebywał w Kargowej Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Jarosław Sokołowski. Podczas spotkania z Burmistrzem Kargowej Sebastianem Ciemnoczołowskim omówiony został stan dróg wojewódzkich na terenie Gminy Kargowa oraz ustalone priorytety inwestycyjne w tej dziedzinie.

 

Za najważniejsze zadanie uznano przebudowę nawierzchni ulicy Dolnej oraz budowę kanalizacji deszczowej. Obecny system odwodnienia ulicy Dolnej stanowi barierę uniemożliwiającą prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych z niedawno wybudowanej przepompowni przy ulicy Kościuszki. Dlatego jeszcze w tym roku podjęte zostaną prace projektowe oraz starania mające na celu pozyskanie środków na realizację tego zadania.

 

Ponadto zostaną podjęte działania w celu wybudowania w 2011 r. chodnika w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 313. Za konieczne uznano również przebudowę drogi nr 314 Kargowa-Świętno. Przed rozpoczęciem prac konieczna jest zmiana statusu prawnego tej drogi, bowiem niektóre jej odcinki przebiegają przez teren Województwa Wielkopolskiego. Stan taki znacznie utrudnia przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, dlatego Zarząd Województwa Lubuskiego poczyni starania aby droga ta w całości znajdowała się w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.