Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa - Zapytanie ofertowe

Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.

Do pobrania: