Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Kargowa

Gmina Kargowa na podstawie uchwały Nr 0007.161.2012 Rady Miejskiej w Kargowej należy do Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli ul. Arciszewskiego 10, 67-100 Nowa Sól, który przejął obowiązki gminy w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Gmina, a w jej imieniu powołany Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość”, realizuje nowe obowiązki wynikające z ustawy.

Szybka nawigacja dla Gminy Kargowa - harmonogram wywozu odpadów (Harmonogramy PreZero Service Zachód - Gmina Kargowa – jednorodzinne i niezamieszkałe; Gmina Kargowa – wielolokalowe i niezamieszkałe o zwiększonej częstotliwości), druki do pobrania, opłaty itp.: http://eko-przyszlosc.pl/gminy/kargowa/

Wszystkie zadania spoczywające na Związku zostały zawarte w Statucie Związku, - zobacz statut

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” zajmuje się m.in. organizacją odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie związku w ramach rozstrzygniętego przetargu, sprawozdawczością w zakresie powierzonych zadań oraz kampanią edukacyjno-informacyjną, jak również tworzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kargowej, zlokalizowany na terenie byłego Składowiska Odpadów w Kargowej przy ulicy Zamieście.

Punkt jest czynny:

- od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13.00 do 18.00

w piątki w godzinach od 11.00 do 20.00

- w soboty w godzinach od 9.00 do 20.00.

PSZOK prowadzi nieodpłatną zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości z terenu Gminy Kargowa, odpadów komunalnych wymienionych poniżej:

  • Papier i tektura (w tym opakowania),
  • Metale ( w tym opakowania),
  • Szkło (w tym opakowania),
  • Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (trawa, liście),
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych + zużyte baterie i akumulatory,
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • Odpady drzewne (gałęzie, drewno),
  • Nieograniczona ilość przeterminowanych leków i chemikaliów,
  • Ograniczona ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie),
  • Zużyte opony (do 4 szt. rocznie od jednego mieszkańca).

Odpady przyjmowane będą od mieszkańców, tylko i wyłącznie po okazaniu: dowodu osobistego
oraz potwierdzenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania. Obsługa PSZOK będzie zobowiązana do wydawania właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dodatkowych worków do segregacji odpadów, w przypadkach uzasadnionych ich potrzebami.

http://www.kargowa.pl/pl/content/pismo-burmistrza-kargowej-do-zwiazku-miedzygminnego-eko-przyszlosc

http://www.kargowa.pl/pl/content/wazne-odpowiedz-zwiazku-miedzygminnego-eko-przyszlosc-na-pismo-burmistrza-kargowej

 

Darmowa aplikacja mobilna na telefon! Pobierz i bądź na bieżąco!

Właściciele nieruchomości będą mieli możliwość pobrania darmowej aplikacji z funkcją informacyjno-edukacyjną na urządzenie mobilne (telefon). Aplikacja wspomaga mieszkańców w odnalezieniu właściwego harmonogramu odbioru odpadów za pomocą nazwy miejscowości, ulicy i nr domu.

Wystarczy wyszukać w sklepie Google Play dla systemu Android lub Apple Store dla systemu iOS (dla iPhon-ów) nazwę Eko-Przyszłość z logo Związku Międzygminnego
„Eko – Przyszłość" (zielony listek) i pobrać aplikację. Po pobraniu należy wpisać swój adres (w przypadku braku nazwy ulicy w wyszukiwarce należy pozostawić pole ulicy puste
lub ponownie wpisać nazwę miejscowości), ustawić powiadomienia i gotowe.

Więcej informacji na stronie http://eko-przyszlosc.pl/darmowa-aplikacja-na-telefon/