Informacja na temat wyborów do izb rolniczych

W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu rolniczego przekazujemy Państwu najważniejsze informacje na temat wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1grudnia 2010 r. zostały zarządzone na niedzielę, 3 kwietnia 2011 r.


Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późn. zm). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.


Wybory do walnego zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe.


W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej LIR, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.


Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.
W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w Województwie Lubuskim utworzono 82 okręgi wyborcze (po jednym w każdej gminie).
Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów, projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej, rynku rolnego oraz obszarów wiejskich.


Kolego Rolniku!
Nie zmarnuj możliwości wpływu na ważkie dla Ciebie sprawy!
Weź udział w wyborach do Izby Rolniczej!
Zaufaniem obdarz najlepszych!

Terminarz wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych