Dnia 28 października 2009 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kargowej

Dnia 28 października 2009 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kargowej

poświęcona między innymi:

  • Uchwaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • Określeniu stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
  • Uchwaleniu współdziałania Gminy Kargowa z Powiatem Zielonogórskim, Gminą Zielona Góra, Zabór i Nowogród Bobrzański w zakresie realizacji projektu organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „Wzorowy urząd”.
  • Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.
  • Uchwalenie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych Gminy Kargowa.
  • Sprawozdaniu z działalności Burmistrza.
  • Sprawy bieżące gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ mgr Józef Dżumbelak