Dnia 27 maja 2010 roku o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim, w Kargowej odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Kargowej

poświęcona między innymi:

  • Rozpatrzeniu informacji o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego, oraz zagrożeniach pożarowych gminy Kargowa.
  • Sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej za 2009r.
  • Ustaleniu zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa.
  • Przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa obejmującego tereny położone w obrębie Karszyn.
  • Podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa dla terenu w obrębie Karszyn.
  • Sprawozdaniu z działalności Burmistrza.
  • Sprawy bieżące gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ mgr Józef Dżumbelak