Dnia 17 marca 2010 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Kargowej

Dnia 17 marca 2010 roku o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Kargowej
odbędzie się XXX sesja
Rady Miejskiej w Kargowej


poświęcona między innymi:

  • Uchwaleniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
  • Zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
  • Uchwaleniu zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Kargowa.
  • Dokonaniu zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy Kargowa na 2010 rok.
  • Podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  • Uchwaleniu planu pracy Komisji Rewizyjnej i pozostałych stałych komisji oraz planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok
  • Sprawozdaniu z działalności Burmistrza.
  • Sprawy bieżące gminy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ mgr Józef Dżumbelak