Zawiadomienie o posiedzeniu komisji RM

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 12 marca 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

Porządek obrad:

1. Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawy lokalowe.                        

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  1) Przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na 

       terenie gminy Kargowa w 2018 roku  (druk nr 238);

  2) Ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni      

       ścieków na terenie Gminy Kargowa (druk nr 239);

  3) Ustalenia  czasu  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki  oraz  opłat  za  korzystanie  z  wychowania

       Przedszkolnego  w  Przedszkolu  Publicznym,  dla  których  organem   prowadzącym  jest  Gmina  Kargowa,

       zapewnionego   uczniom   objętym   wychowaniem   przedszkolnym   do   końca   roku   szkolnego  w  roku

       kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (druk 240);

  4) Uchwalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w placówkach

       oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2018 (druk 241)

  5) Przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży  z terenu gminy Kargowa (druk 242);

  6) Nagrody Burmistrza Kargowej dla dzieci i młodzieży  Szkoły Podstawowej  w Kargowej (druk 243);

  7) Podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
       w każdym okręgu (druk nr 244);

  8) ) Podziału  gminy  na  stałe  obwody  głosowania, ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib obwodowych

       komisji  wyborczych  (druk nr 245);

  9)  Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa  (druk nr 246);

10) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, po umowach zawart. na czas oznacz. do 3 lat(d- 247);

11) Uchwalenie   planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na 2018 rok oraz  zatwierdzenie   planów  pracy Rady Miejskiej

       i jej organów na 2018 rok ( druk nr 248);

12) Przejęcie do wykonania zadania w zakresie zarządzania w ograniczonym zakresie odcinkiem drogi krajowej

        nr 32 na terenie Gminy Kargowa ( druk nr 249);

13) Przejęcie  do  wykonania  zadania  w  zakresie   zarządzania  w   ograniczonym   zakresie   odcinkiem   drogi

       powiatowej nr 1191F na terenie Gminy Kargowa ( druk nr 250);

14) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 251);

15) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 252);

16) Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kargowa na lata 2018-2025 – strategia na

       stronie internetowej w zakładce uchwały rady – projekty uchwał (druk 253);

17) Zmiany nazwy ulicy w mieście Kargowa (druk 254);

18) Zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego(255)

5.  Sprawy różne.

6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji RM.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl
- zakładka Uchwały Rady Miejskiej - Projekty uchwał.       

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-)Henryka Kamińczak