Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) w  dniu  6 listopada 2017 r. /poniedziałek/  odbędzie  się  XXXI sesja  Rady  Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

          Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.                       

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej i informacja Starosty Zielonogórskiego.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kargowa w roku szkolnym 2016/2017.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:    

    1) Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej (druk nr 203);

    2) Utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Kargowej (druk nr 204);

    3) Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu

          „Senior +” w Kargowej (druk nr 205);

    4)  Zmiana Statutu Gminnego Centrum Kultury w Kargowej    (druk 206);

    5) Wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do
         3 lat (druk nr 207);

    6) Przyjęcia Programu współpracy Gminy  Kargowa z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami

         prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018  (druk nr 208);

    7) Przyjęcia Programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018

         rok (druk nr 209 );

    8)  Stwierdzenia   przekształcenia   dotychczasowej   sześcioletniej   Szkoły   Podstawowej   im.  Kpt.

         Więckowskiego w Kargowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kpt. Więckowskiego w Kargowej

         (druk  210);        

    9) Nagrody Burmistrza Kargowej w ramach lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży

         placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa (druk 211);

    10) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2017 rok (druk nr 212);

    11) Wyrażenia  zgody  na  obniżenie  kapitału  zakładowego  oraz  umorzenie  udziałów  w  Zakładzie

          Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kargowej (druk 213);

    12) Nadanie nazw ulicom wmieście Kargowa (druk 214);

    13) Wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej

           budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zbywanej na rzecz najemcy w trybie    

           bezprzetargowym(druk 215).

 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 7. Przyjęcie protokołu  z XXX  sesji;

 8. Wnioski i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi;

 9. Sprawy różne

10. Zamknięcie XXXI sesji Rady Miejskiej.

                         

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 (-) Henryka Kamińczak