Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) w  dniu 25 września 2017 r. /poniedziałek/ odbędzie się  XXX sesja  Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16,00 w Mediatece Gminnego Centrum Kultury w Kargowej przy ul. Słodowej 2.

            

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Kargowa dla Pani Józefy Ćwiertniewskiej:

    a) odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel "Gminy Kargowa” dla Pani Józefy Ćwiertniewskiej;

    b)  prezentacja osoby, której nadano honorowy tytuł;

    c)  Wręczenie aktu „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa”.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej i informacja Starosty Zielonogórskiego.     

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kargowa za pierwsze półrocze 2017 roku;             

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1) Wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (druk nr 201);

    2) Udzielenia bonifikaty z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 202);

7. Przyjęcie protokołu  z XXIX  sesji.

8. Wnioski i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej.