Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w dniu 13 maja 2019 r. /poniedziałek/ odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej i informacja radnych Rady Powiatu Zielonogórskiego.  

4. Zapytania i wnioski.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny za 2018 rok.

7. Informacja o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

     1) Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (druk nr 38);

     2) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 (druk nr 39);

     3) Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (druk 40);

     4) Zmiany uchwały Nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kargowa w 2019 roku (druk nr 41);

     5) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (druk 43);

     6) Statutu sołectwa  (druk 42);

 9.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

11.  Przyjęcie protokołów z VI sesji.

12.  Sprawy różne.

13.  Zamknięcie VII sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Pokorski