Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w dniu  10 grudnia 2018 r. /poniedziałek/ odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.  

4.  Podjęcie uchwał w sprawach:

      1) Udzielenia  bonifikaty  z  tytułu  opłaty  za  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo

          własności nieruchomości (druk nr 6);

      2) Udzielenia  bonifikaty  od  opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

           zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 7)

      3) Przystąpienie Gminy Kargowa do realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
          2019-2023  ( druk nr 8)

      4) Podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania  zasiłku  celowego  –  pomocy

           w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole
           i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 9);

      5) Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia  

          rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym

          programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( druk nr 10);

     6) Przyjęcia programu osłonowego  w zakresie dożywiania   na lata 2019 – 2023 ( druk nr 11);

     7)  Powołania stałych komisji Rady Miejskiej (druk nr 12);

     8) Powołania Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej (druk nr 13);

     9) Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 14);

     10) Ustalenia  wynagrodzenia Burmistrza Kargowej (druk 15);

     11) Określenie wykazu wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk  nr 16)

5. Sprawy różne.

6. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Miejskiej.

7.. Zamknięcie II sesji Rady Miejskiej.

Transmisje z obrad Rady Miejskiej bedą przeprowadzane na kanale youtube Kargowa.

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Pokorski