Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

 Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ) w  dniu 22 stycznia 2018 r. /poniedziałek/ odbędzie się  XXXV sesja  Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16,00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.    

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) Przekazania w drodze darowizny  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kargowa (druk nr 231);

  2) Wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy, po umowie zawartej na czas  oznaczony

        do 3 lat  (druk nr 232)

  3) Udzielenia   bonifikaty z tytułu opłaty za  przekształcenie prawa  użytkowania wieczystego w prawo

       własności nieruchomości (druk nr 233);

  4)  Wyrażenia   zgody  na   udzielenie   bonifikaty  od   ceny   sprzedaży   nieruchomości   zabudowanej

        budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym, zbywanej na rzecz najemcy w trybie  bezprzetargowym 

        (druk nr 234);

5. Przyjęcie protokołu  z XXXIV sesji.

6. Wnioski i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie XXXV sesji Rady Miejskiej.

 

                                                

 Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Henryka Kamińczak