Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 11 grudnia 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich Rady Miejskiej.    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji  i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

   1) Budżetu Gminy Kargowa na 2018 rok (druk nr 225);

   2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2018-2027 (druk nr 226)

   3) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2017 rok (druk nr 227);

   4) Przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 (druk 228);

   5) Ogłoszenia jednolitego  tekstu uchwały  w  sprawie  określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania

        nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na

        czas nieoznaczony (druk 229);

4. Sprawy różne

5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji RM.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl - zakładka Uchwały Rady Miejskiej - Projekty uchwał.       

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-)Henryka Kamińczak