Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446z późn.zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 23 października 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich Rady Miejskiej.    

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji  i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kargowa w roku szkolnym 2016/2017;

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

    1) Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej (druk nr 203);

    2) Utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Kargowej (druk nr 204);

    3) Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu

          „Senior +” w Kargowej (druk nr 205);

    4)  Zmiana Statutu Gminnego Centrum Kultury w Kargowej    (druk 206);

    5) Wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (druk nr 207);

    6) Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018  (druk nr 208);

    7) Przyjęcia  Programu  Gminnej  Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów  Alkoholowych na  2018 rok (druk nr 209 );

    8)  Stwierdzenia  przekształcenia   dotychczasowej    sześcioletniej   Szkoły   Podstawowej  im . Kpt.  Więckowskiego  w   Kargowej   w  ośmioletnią   Szkołę   Podstawową   im.  Kpt.  Więckowskiego  w Kargowej (druk 210);

    9) Nagrody   Burmistrza   Kargowej  w   ramach  lokalnego  programu   wspierania   edukacji   dzieci  i młodzieży placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa (druk 211);

  10) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2017 rok (druk nr 212).

5. Sprawy różne

6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji RM.

 

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl - zakładka Uchwały Rady Miejskiej - Projekty uchwał.   

    

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-)Henryka Kamińczak