Zawiadomienie: Dnia 29 czerwca 2009 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Kargowej

poświęcona między innymi:

  • Rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej za 2008 rok.
  • Informacji o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz zagrożeniach pożarowych za 2008 rok.
  • Uchwaleniu regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa.
  • Podjęcie uchwały o współpracy z gminą Schulzendorf.
  • Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na działalność OPS.
  • Zajęcie stanowiska w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego.
  • Dokonanie zmian w budżecie gminy Kargowa.
  • Wprowadzenie zmiany do statutu GOK
  • Sprawozdaniu z działalności Burmistrza.
  • Sprawy bieżące gminy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ mgr Józef Dżumbelak