Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ) w  dniu 18 grudnia 2017 r. /poniedziałek/ odbędzie się  XXXIV sesja  Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16,00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

            

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej i informacja Starosty Zielonogórskiego.    

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) Budżetu Gminy Kargowa na 2018 rok (druk nr 225);

  2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2018-2027 (druk nr 226)

  3) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2017 rok (druk nr 227);

  4) Przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 (druk 228);

  5) Ogłoszenia  jednolitego  tekstu  uchwały  w sprawie określenia  zasad nabycia, zbycia i obciążania

        nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na

        czas nieoznaczony (druk 229);

  6) Określenia wydatków, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk 230);

5. Przyjęcie protokołu  z XXXII i XXXIII sesji.

6. Wnioski i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miejskiej.

 Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 (-) Henryka Kamińczak