Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ) w dniu 27 listopada 2017 r. /poniedziałek/ odbędzie się  XXXII sesja  Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16,00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.    

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) Przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (druk nr 218);

  2) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem  

        mieszkalnym jednorodzinnym, zbywanej na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 219);

5. Przyjęcie protokołu  z XXXI  sesji.

6. Wnioski i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Henryka Kamińczak