Zaproszenie na XXV Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) w dniu 24 kwietnia 2017 r. /poniedziałek/ odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.                       

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.

4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny za 2016 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1) Udzielenia bonifikaty z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

         własności nieruchomości (druk nr 175); 

    2) Sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce (druk nr 176);

    3) Przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji z Wojewódzkiego Funduszu

         Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na organizację Eko-Festynu druk nr 177);

   4) Przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji z Wojewódzkiego Funduszu

         Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na wydawnictwo ekologiczne (druk 178);
   5) Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w placówkach    

       oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na 2017 rok (druk nr 179);
   6) Zmiany w budżecie gminy Kargowa na 2017 rok (druk nr 180);

   7) Wyrażenia  zgody na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości,  stanowiącej  lokal

        mieszkalny, zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 181);

   8) Przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji   z  Wojewódzkiego Funduszu

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (druk nr 182);

7. Przyjęcie protokołu z XXIV  sesji;

8. Wnioski i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi;

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie XXV sesji Rady Miejskiej.         

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Henryka Kamińczak

Dołącz do newslettera: 
Nie