Zaproszenie na transmisję online XXVIII Sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kargowa na lata 2021-2025 (druk nr 179);
  2. Określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kargowa oraz sezonu kąpielowego w 2021 roku (druk nr 180);
  3. Szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy (druk nr 181);
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 8. Przyjęcie protokołu  z XXVI i XXVII sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Pokorski