Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w dniu 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się nadzwyczajna XXX sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

Porządek obrad:
1.    Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2.    Otwarcie sesji.
3.    Ślubowanie radnych.
4.    Stwierdzenie kworum.
5.    Przyjęcie porządku obrad.
6.    Wręczenie podziękowań z okazji obchodów Święta Policji.
7.    Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
8.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
1)    zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
2)    powołanie Komisji Skrutacyjnej;
3)    przeprowadzenie tajnego głosowania;
4)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór (druk nr 209).
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kargowej (druk nr 210)
2)    powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kargowej (druk nr 211)
3)    powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kargowej (druk nr 212)
4)    określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach (druk nr 201);
5)    przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Chwalim, Wojnowo (druk nr 202);
6)    przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2022 rok (druk nr 203);
7)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2021 rok (druk nr 204);
8)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2021-2027 (druk nr 205);
9)    zmiany Uchwały Nr 0007.176.2021Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie mieszkańców gminy Kargowa z grupy szczególnego ryzyka (tj. osób powyżej 65 roku życia) realizowany w drugiej połowie 2021 r.” (druk nr 206);
10)    zmiany uchwały  Nr 0007.256.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakie spełniać powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kargowa (druk nr 207);
11)    przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (druk nr 208).
10.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.    Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
12.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej.