Zaproszenie na posiedzenie komisji RM

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 5 października 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
    1. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (druk nr 149);
    2. Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, na terenie Gminy Kargowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (druk nr 146).
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.                                                                                                                                                                                                                                       

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl - zakładka Uchwały Rady Miejskiej - Projekty uchwał.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski