Wyjaśnienie w sprawie jakości wody pitnej

W związku ze skargami mieszkańców w sprawie jakości wody pitnej przedkładam wyjaśnienie Prezesa spółki komunalnej ZGK Henryka Jagody.

Dodatkowo wyjaśniam, że w  dyskusji z Radą Miejską oraz interpelacją radnego Roberta Jasickiego, złożoną 21 marca ubiegłego roku, podjęliśmy decyzję by spółka przystąpiła do opracowania projektu technicznego rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody. ZGK rozpoczął przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabór ogłoszono dopiero jesienią 2019 roku. ZGK złożył w terminie wniosek, ubiegając się o kwotę dofinansowania w wysokości 1.343.200 tys. zł, stanowiącą  63 %  wartości całego zadania. Aktualnie trwa w Departamencie PROW weryfikacja złożonych wniosków pod kątem kompletności dokumentacji technicznej i  pozwoleń na budowę. Fakt, że znajdujemy się na drugiej pozycji listy rezerwowej daje realną szansę na uzyskanie dofinansowania. W niedługim czasie ta kwestia powinna się rozstrzygnąć.

Realizacja zadania nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy na dofinansowanie, bowiem zgodnie z wytycznymi programu, koszty projektu będą kwalifikować się dopiero z dniem zawarcia umowy.

Prezes ZGK na wspólnym posiedzeniu trzech komisji Rady Miejskiej złożył obszerne wyjaśnienia odnośnie jakości wody.  Stwierdził, że w ostatnim czasie zapotrzebowanie i produkcja wody wzrosła o 30 %,  co przyczyniło się, że dwa pracujące filtry na stacji uzdatniania wody nie spełniają w 100 % swej roli. Pomimo, że zgodnie z oceną SANEPIDu nasza woda jest zdatna do spożycia, to zdajemy sobie sprawę z uciążliwości jakie powoduje przekroczenie zawartości manganu.

Na przyszłej modernizowanej stacji uzdatniania, o podwojonej wydajności, zaprojektowano cztery filtry. Również zostaną zbudowane dwa zbiorniki retencyjne, które zastąpią aktualnie eksploatowany, popegeerowski, przeznaczony do wyłączenia z użytkowania.

W tym stanie rzeczy nieracjonalne jest inwestowanie w wymianę złóż w filtrach i  kwoty ponad 100 tys. zł na aktualnie pracującej stacji, na krótko przed realizacją przygotowywanej inwestycji.

Stąd też w imieniu spółki komunalnej ZGK i własnym proszę mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość w przededniu realizacji oczekiwanej inwestycji budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Kargowej.

Burmistrz Kargowej
/-/ Jerzy Fabiś