Wyjaśnienia przedstawiciela firmy METROLOG -wykonawcy Stacji Uzdatniania Wody

W związku z przerwą w dostawie wody w dniu 25.07.2021 r. (niedziela) ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kargowa informujemy, że ww. awaria nastąpiła na skutek zadziałania układu kontroli obecności faz, który to układ wykrył brak jednej z trzech faz. Po weryfikacji usterki okazało się, że uszkodzeniu uległ ww. układ, który został wymieniony na nowy. Po zakończeniu prac, produkcja wody została wznowiona. Przerwa w dostawie wody trwała około 2 godziny.

 Konsekwencją ponownego wznowienia dostaw wody do mieszkańców było zerwania osadów zalegających w sieci wodociągowej, czego efektem mogła być niepożądana barwa wody w punktach czerpalnych u odbiorców. Jakość produkowanej wody na Stacji Uzdatniania spełnia parametry fizyko – chemiczne wg. Polskich Norm dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Celem uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości jest powzięta wspólnie z Zamawiającym decyzja o konieczności wykonania systemu powiadamiania SMS w przypadku awarii. Dodatkowo zostanie uruchomiona wizualizacja zdalna pracy SUW Kargowa. Powyższe działania pozwolą na zmniejszenie liczby przerw w dostawach wody do mieszkańców oraz ograniczą do minimum sytuacje, w których produkcja wody zostanie zakłócona.

Sławomir Wyrwał

Dyrektor Realizacji Kontraktów Energetycznych

Metrolog Sp. z o.o.