Wdrażamy System Identyfikacji Masowych Płatności

Uprzejmie informujemy,  że z dniem 1 stycznia 2015 r. - w celu  zautomatyzowania wpłat na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Kargowej  - wprowadzono System Identyfikacji Masowych Płatności (indywidualny numer konta bankowego) w ramach usługi Banku Spółdzielczego w Kożuchowie Oddział w Kargowej.

Docelowo systemem objęte zostaną wszystkie podatki i opłaty stanowiące dochód budżetu Gminy, ale w pierwszej kolejności podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Osoby fizyczne, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, otrzymają informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego w decyzji podatkowej na rok 2015.

Do pozostałych osób, tj. osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  zostanie wysłana pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego. Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania powyższych zobowiązań.

W związku z powyższym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe numery rachunków bankowych, które zostaną podane w każdej decyzji podatkowej na 2015 rok.
Przy dokonywaniu wpłat na poczcie oraz w bankach prosimy o posługiwanie się numerem konta podanym  w decyzji podatkowej na 2015 rok.  

W dalszym ciągu istnieje możliwość zapłaty podatku za pośrednictwem inkasentów. 

Uprzejmie dziękujemy za dostosowanie się do nowych zasad płatności, ufając, że przyczynią się one do sprawniejszej obsługi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Kargowej (pokój nr 3) lub pod numerem telefonu 68 3525131 wew. 2.