Utworzenie żłobka pod znakiem zapytania?

Gmina zamierzała przestąpić do rządowego programu Maluch+, aby utworzyć placówkę dla 15 dzieci. Analizując sytuację demograficzną i systematycznie zmniejszającą się liczbę uczniów w naszej szkole z 720 w roku szkolnym 2004/2005 do 490 w 2018/2019 i przewidywanym dalszym spadku w roku szkolnym 2019/2020 do 456, zakładaliśmy, że powinno wygospodarować się miejsce na utworzenie placówki dla najmłodszych w ramach istniejących budynków. Rozważając przystąpienie Gminy Kargowa do programu założyliśmy możliwość utworzenia placówki w kilku pomieszczeniach w zespolonym budynku przedszkola i byłego gimnazjum przy ulicy Browarnej. Przystosowanie pomieszczeń polegałoby na remoncie, przesunięciu ścian działowych w celu utworzenia miejsc przynajmniej dla 15 dzieci. Na ten cel można by pozyskać kwotę 30 tys. zł na utworzenie jednego miejsca, z 20 % udziałem gminy. Zaplanowaliśmy w projekcie budżetu na 2019 rok kwotę 60 tys. zł na zabezpieczenie udziału własnego. Pomimo, że zebraliśmy tylko 14 ofert w ramach ankietyzacji i deklaracji rodziców wyrażających potrzebę umieszczenia dzieci w żłobku, to nie obawiamy się braku obsady miejsc. Zwróciliśmy się do komisji ds. Społecznych o wyrażenie stanowiska w sprawie przystąpienia do resortowego programu Maluch+. Komisja w wyrażonym stanowisku stwierdziła, że należy dołożyć starań, aby taka instytucja powstała w gminie. Jednak Komisja sceptycznie wyraziła się w sprawie propozycji przeprowadzenia remontu pomieszczeń byłego gimnazjum, zauważając, że uszczuplenie bazy szkolnej w „znaczący sposób wpłynie na pogorszenie i tak nie łatwych warunków lokalowych”. Rozbudowa budynku C w szkole podstawowej przy ulicy Kościelnej, jest projektem przyszłości, wymagającym znacznie wyższych nakładów finansowych.

W związku z powyższym odstąpiliśmy od ubiegania się o dotację. Zdajemy sobie sprawę, że zaproponowany projekt byłby rozwiązaniem przejściowym, pomimo tego, że mało funkcjonalne pomieszczenia docelowo i tak będą wymagały przeprowadzenia remontu.

W tej sytuacji zaproponowaliśmy podjęcia się utworzenia żłobka podmiotom prywatnym. Możliwość uzyskania dotacji przez podmiot prywatny jest niższa niż samorządu gminnego i wynosi do 10 tys. zł na utworzenie jednego miejsca. Jeden z przedsiębiorców złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie utworzenia 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech i uzyskania dotacji rządowej. Rozstrzygnięcie naboru wniosków planowane jest na koniec lutego br. Jest więc nadal szansa na utworzenie żłobka w Kargowej. Samorząd gminny może wspierać tego typu placówki poprzez dotowanie działalności z budżetu gminy.