Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2021 roku

Gmina Kargowa już po raz jedenasty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2021 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’.

Dnia 08.06.2021 r. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i Skarbnik Gminy Maria Szewczyk podpisali umowę z przedstawicielem firmy ,,IMAK Krzysztof Szymczak’’ ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2021 roku’’.

Zadanie obejmuje:

- demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację falistych płyt azbestowo-cementowych z pięciu nieruchomości dachów budynków położonych na terenie Gminy Kargowa wraz z ich unieszkodliwieniem na legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;

- zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo-cementowych złożonych luzem na szesnastu nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kargowa wraz z ich unieszkodliwieniem na legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Z zebranych wniosków od 21 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kargowa wynika, że do projektu zgłoszono 3500,00 m2 wyrobów zawierających azbest, przeznaczonych do utylizacji w tym planowane do unieszkodliwienia z demontażem 600,00 m2 i do unieszkodliwienia bez demontażu 2900,00 m2 .

Termin realizacji zadania przeprowadzonego na terenie Gminy Kargowa zaplanowano od 08.06.2021 r. do 16.08.2021 r.