Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2020 roku

            Gmina Kargowa już po raz dziesiąty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2020 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest” na lata 2019-2023.

            Zadaniem objęto demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację falistych płyt azbestowo-cementowych z dwóch nieruchomości położonych na terenie Gminy Kargowa oraz z osiemnastu nieruchomości odebrano luzem złożone na nieruchomości faliste płyty azbestowo-cementowe. Wyroby zawierające azbest zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych prowadzone przez FCC EKO RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 5B.

            Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest, który odznacza się dużą odpornością na działania chemiczne, ścieranie i wysoką temperaturę. Zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, jego działanie może ujawnić się nawet po wielu latach. Wielkość zagrożenia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu wchłaniania. Największe zagrożenie stanowią włókna występujące w trwałej postaci.

            Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.

            W wyniku realizacji zadania przeprowadzonego na terenie Gminy Kargowa w roku 2020 unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest w ilości 144,034 Mg. Całkowity koszt zadania wyniósł 72.831,33 zł a koszt kwalifikowany wyniósł 50.981,93 zł.

            Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 25.490,96 zł, co stanowi 49,99 % wartości dotacji oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 25.490,97 zł, co stanowi 50,01% wartości dotacji.