Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kulturalny mieszkaniec Kargowej"

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. )przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę kargowskiego stowarzyszenia „Stowarzyszenie Serce Kargowej” złożoną w dniu 12 lipca 2021 roku na wsparcie zadania publicznego z zakresu wspierania lokalnych organizacji promujących charakterystyczne dla gminy imprezy, w tym o charakterze przyrodniczym, historycznym, kulturowym oraz krajoznawczym podkreślające atrakcyjność inwestycyjną regionu., pn. „Kulturalny mieszkaniec Kargowej”.

Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kargowa.pl. Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Do pobrania: