Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego na zadanie pn. „Poznajemy tradycje Bożonarodzeniowe Europejczyków”

Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  z siedzibą w Kargowej ul. Browarna 7 złożył  w dniu 29 listopada 2017 r. ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
OR.III. 525.1.3.2017
Zgodnie z artykułem 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Kargowej ul. Browarna 7 złożoną w dniu 29 sierpnia 2017 roku na wsparcie zadania publicznego pn. „Poznajemy tradycje bożonarodzeniowe Europejczyków ”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: promocja@kargowa.pl . Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kargowa pod adresem: www.bip.Kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Do pobrania: