Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z artykułem 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. ) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożoną w dniu 27 sierpnia 2021 roku na wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pn. „Poznanie historii Zamku Książ i miejscowości uzdrowiskowej Szczawno”.

Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kargowa.pl. Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Do pobrania: