Tym razem dwa razy po dwanaście na „TAK”

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca 2021 r. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś jednogłośnie otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia części merytorycznej dotyczącej działań wykonywanych przez Burmistrza, Urząd Miejski i jednostki organizacyjne w 2020 roku. Opis tych działań i statystyki ujęte są w Raporcie o stanie Gminy. Raport jest od 3 lat obowiązkowym dokumentem, który każdego roku przygotowywany jest przez Burmistrza, a na jego podstawie radni udzielają mu lub też nie wotum zaufania. Burmistrz przedstawił na sesji raport wskazując najważniejsze zadania realizowane przez gminę.

Miniony rok był szczególny w kontekście zmagań z epidemią COVID-19, dlatego trudno go w prosty sposób porównywać do lat poprzednich. Mimo zawirowań czy widocznego spadku niektórych dochodów gminy, zrealizowano większość zaplanowanych przedsięwzięć.

Po prezentacji raportu oraz dyskusji,  jednogłośnie Burmistrz otrzymał wotum zaufania.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020, które wcześniej otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady. Również jednogłośnie Radni udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Burmistrz podziękował radnym, którzy udzielili mu poparcia i zaufania, a także sołtysom i całemu zespołowi pracowników, z którymi realizuje zadania.