Spotkanie Noworoczne 2018

W sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej  w dniu 12 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne otwarte Spotkanie Noworoczne Burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia z przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządów, stowarzyszeń i Mieszkańcami. Burmistrz Kargowej po przywitaniu przybyłych gości przedstawił prezentację, w której omówił budżet gminy wraz zadłużeniem, prognozę spłaty długu, strukturę dochodów i wydatków w roku 2018 oraz informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2017 roku i planowanych  do realizacji w roku 2018 .

Burmistrz podziękował organizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorcom, za współpracę z Gminą i Gminnym Centrum Kultury, którzy udzielili wsparcia w szeregu imprezach i przedsięwzięciach organizowanych w Gminie Kargowa oraz złożył życzenia noworoczne.

Podczas spotkania głos zabrali: Stanisław Tomczyszyn Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski, Markus Mücke Burmistrz niemieckiej partnerskiej Gminy Schulzendorf, Jolanta Fedak Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Lubuskiego, Jacek Kolesiński – wójt Siedlca w imieniu samorządowców obecnych na spotkaniu oraz Stanisław Domaszewicz Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód Oddział w Zielonej Górze. Zaproszeni goście życzyli samorządowcom  satysfakcji z dotychczasowych dokonań, powodzenia w aplikowaniu o środki unijne oraz wielu kolejnych sukcesów, przedsiębiorcom wytrwałości w dążeniu do realizacji wytyczonych celów  oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2018 roku wszystkim mieszkańcom gminy.

Życzenia noworoczne uczestnikom spotkania przekazała również Dominika Karacz Przewodnicząca Rady Młodzieżowej w Kargowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak  wzniosła toast noworoczny składając  uczestnikom spotkania  najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności  w Nowym Roku.

W takcie spotkania Burmistrz Kargowej wraz z panią  nadkom. Ewą Klementowicz Komendantem Komisariatu Policji w Sulechowie przekazali klucze do samochodu osobowego marki Opel Astra aspirantowi Jackowi Dryło Kierownikowi Posterunku Policji w Kargowej. Samochód został w 50 % współfinansowany z budżetu Gminy.   

Spotkanie noworoczne umilił występ zespołu Trio Taklamakan  prezentując repertuar muzyczny, który można określić  jako folkowy nurt muzyki klasycznej.

Poniżej przedstawiamy listy przesłane do Urzędu z okazji spotkania noworocznego oraz prezentację.

Plany na 2018 r.

 1. Ulica Rynek (z chodnikiem, parkingiem i kanalizacją deszczową – naprzeciw ratusza) – koszt. 357 tys. zł – zadanie po przetargu, do realizacji w I półroczu.
 2. Łącznik od ulicy Sulechowskiej w kierunku garaży  przy blokach – koszt. 359 tys. zł – zadanie po przetargu, do realizacji w I półroczu
 3. Budowa chodnika przy ulicy Powstańców Wielkopolskich – zadanie zlecone do zaprojektowania, do realizacji w 2018 roku
 4. Chwalim – przebudowa drogi w kierunku byłej szkoły – 150 tys. zł – decyzja zebrania wiejskiego
 5. Smolno Wielkie – budowa zjazdu i peronu dla dzieci, z zakupem wiaty, przy byłej szkole – 100 tys. zł – decyzja zebrania wiejskiego
 6. Modernizacja drogi Kargowa – Karszyn – 2 mln zł - zadanie Powiatu Zielonogórskiego współfinansowane z PROW i środkami gminy Kargowa kwota 215 tys. zł + partnerstwo rzeczowe, utwardzenie drogi przyległej – 250 tys. zł
 7. Modernizacja odcinka drogi w Obrze Dolnej – zadanie Powiatu Zielonogórskiego, współfinansowane w 50% przez Gminę Kargowa, łącznie– 80 tys. zł
 8. Modernizacja świetlicy w Wojnowie – koszt 147 tys. zł – inwestycja współfinansowana środkami PROW
 9. Wyposażenie placu zabaw – przy ulicy Powstańców Wielkopolskich – współfinansowane środkami PROW – koszt 110 tys. zł
 10. Wymiana urządzeń i uzupełnienie placu zabaw w parku miejskim – Projekt PROW – 100 tys. zł
 11. Budowa pomostu nad Jeziorem Wojnowskim w Wojnowie – 45 tys. zł środki własne gminy Kargowa
 12. Budowa i uzupełnienie oświetlenia w gminie, w tym wymiana słupów oświetleniowych w mieście
 13. Budowa oczyszczalni ścieków – zadanie spółki komunalnej – 19,2 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej – 9,8 mln zł
 14. Budowa ścieżek rowerowych – partnerski projekt gmin  Babimost – Kargowa - Zbąszynek. W gminie Kargowa – 5 km od Chwalimia do Wojnowa i od krzyżówki Wojnowo do Smolna Wielkiego – wartość 2.716 tys. zł - 85% dofinansowania Unii Europejskiej
 15. Przebudowa dróg w gminie.
  Część nadwyżki budżetowej będzie rozdysponowana na budowę dróg i chodników w gminie. Decyzję o wyborze zadań podejmie Rada Miejska na wniosek burmistrza
 16. Rozwój technologii – komunikacjach oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców gminy Sulechów i gminy Kargowa. – 565 tys. zł (współfinansowane ze środków UE)
 17. Realizacja projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Nowoczesna szkoła-Kompetentni uczniowie.” – 550 tys. zł (współfinansowane ze środków UE)
 18. Budżet obywatelski:
  - Odwodnienie ulicy Łąkowej i Modrzewiowej – budowa kanalizacji deszczowej – 125 tys. zł
  - Oświetlenie ścieżki rowerowej – 120 tys. zł
  - Doposażenie jednostki OSP Kargowa – 26 tys. zł

Do pobrania: