Spotkanie Burmistrza z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Nadzorowanie sposobu wydatkowania środków finansowych na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, wspieranie jednostek OSP poprzez udzielanie pomocy w zakresie należytego wyposażenia w sprzęt i środki gaśnicze oraz inne zadania spoczywające na Gminie w zakresie ochrony pożarowej to temat spotkania w dniu 2011.02.24 Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego i Zastępcy Burmistrza – Krzysztofa Wozińskiego z Prezesami: OSP w Kargowej – Panem Andrzejem Pacyną, OSP w Smolnie Wielkim – Panem Józefem Gąsiorowskim i OSP w Starym Jaromierzu – Panem Jerzym Fabisiem. Wobec dużej ilości zadań spoczywającej na Straży Miejskiej, która do tej pory prowadziła sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej, Burmistrz planując przekazanie zadań w tym zakresie innej osobie poprosił prezesów o wypowiedzenie się w/w kwestii.


Po dyskusji z Prezesami i informacji przekazanej przez Panią Skarbnik Marię Szewczyk o sposobie rozliczania OSP ze środków przekazanych przez Gminę Burmistrz podjął decyzję, że sprawami OSP będzie zajmować się Pani Aniela Rozynek – inspektor w Urzędzie Miejskim. Podczas spotkania rozmawiano o planowanym w przyszłym kwartale Gminnym Zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych. W dyskusji podjęto też temat ewentualnego zatrudnienia Gminnego Komendanta OSP.