Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

 

Szanowni mieszkańcy gminy Kargowa,

Informujemy, że w dniu 29 października 2019 r. rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Kargowa. Mieszkańcy już po raz kolejny będą mogli zdecydować na co rozdysponować część wydatków z ogólnego budżetu gminy. Kwota przewidziana na Budżet Obywatelski w 2020 roku wynosi 150 tys. złotych.

 

Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu obywatelskiego podzielony jest na 2 etapy:

·         I etapzgłaszanie przez mieszkańców gminy Kargowa propozycji zadań Budżetu Obywatelskiego

termin: od 29 października do 13 listopada 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej gminy Kargowa: www.kargowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kargowej.

W formularzu wnioskodawcy określają m.in. cele zgłaszanego projektu, jego krótki opis, uzasadnienie realizacji projektu, zakres działania i szacunkowy kosztorys.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy w wersji papierowej przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, z dopiskiem: „Budżet Obywatelski 2020” lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa.

Weryfikacji i analizy złożonych wniosków dokona powołana przez Burmistrza komisja.

·         II etapgłosowanie nad zakwalifikowanymi projektami Budżetu Obywatelskiego

termin: od 22 listopada do 29 listopada 2019 r.

Kartę do głosowania pobrać można ze strony internetowej gminy Kargowa: www.kargowa.pl lub w  Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kargowej lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, z dopiskiem: ,,Budżet Obywatelski 2020” (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Istnieje również możliwość wysłania zeskanowanej wypełnionej karty do głosowania na adres mailowy Urzędu Miejskiego Kargowa - sekretariat@kargowa.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Ważne: Każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy oraz oddać tylko jeden głos.

Projekty, które uzyskały największą ilość głosów zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Kargowa na 2020 rok.

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                           Burmistrz Kargowej

                                                                                                                                  (-) Jerzy Fabiś