Raport o stanie Gminy Kargowa za rok 2020

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kargowa za 2020 rok

Informuję, że podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kargowej, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Gminy Kargowa za 2020 rok przedstawionym przez Burmistrza Kargowej.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 18 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń złożonych Przewodniczącemu Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kargowej w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godz. od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku w godz. od 7.00 do 15.00 oraz w piątek w godz. od 7.00 do 14.00.

Wzór zgłoszenia w załączeniu lub do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kargowej – w biurze rady, pok. nr 19.