Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Kargowa

Uprzejmie informujemy, iż jest czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kargowej, zlokalizowany na terenie byłego Składowiska Odpadów w Kargowej przy ulicy Zamieście.

Punkt jest czynny

- od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13.00 do 18.00

w piątki w godzinach od 11.00 do 20.00

- w soboty w godzinach od 9.00 do 20.00.

- 2 listopada 2019 r. – dzień wolny

- 23 listopada 2019 r. – do godziny 14.00

- 21 grudnia 2019 r. – do godziny 14:00

- 24 grudnia 2019 r. – dzień wolny

27-28 grudnia 2019 r. - do godziny 14.00

- 31 grudnia 2019 r. – dzień wolny

Uprzejmie informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kargowej zlokalizowany na terenie byłego Składowiska Odpadów w Kargowej przy ulicy Zamieście w terminie 08.02.2020 r. czynny będzie do godziny 14:00.

Warunkiem oddania (nieodpłatnie) posegregowanych odpadów komunalnych jest okazanie się dowodem tożsamości i potwierdzeniem płatności za odpady komunalne. Punkt nie przyjmuje odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

Tel. 68 456 30 00.

Rodzaje odpadów, które można oddawać w  PSZOK:

  • Papier i tektura (w tym opakowania),
  • Metale ( w tym opakowania),
  • Szkło (w tym opakowania),
  • Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (trawa, liście),
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych + zużyte baterie i akumulatory,
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • Odpady drzewne (gałęzie, drewno),
  • Nieograniczona ilość przeterminowanych leków i chemikaliów,
  • Ograniczona ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie),
  • Zużyte opony (do 4 szt. rocznie od jednego mieszkańca).