Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Kargowa

Uprzejmie informujemy, iż jest czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kargowej, zlokalizowany na terenie byłego Składowiska Odpadów w Kargowej przy ulicy Zamieście.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

Warunkiem oddania (nieodpłatnie) posegregowanych odpadów komunalnych jest okazanie się dowodem tożsamości i potwierdzeniem płatności za odpady komunalne. Punkt nie przyjmuje odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

Rodzaje odpadów, które można oddawać w  PSZOK:

  • Papier i tektura (w tym opakowania),
  • Metale ( w tym opakowania),
  • Szkło (w tym opakowania),
  • Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (trawa, liście),
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych + zużyte baterie i akumulatory,
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • Odpady drzewne (gałęzie, drewno),
  • Nieograniczona ilość przeterminowanych leków i chemikaliów,
  • Ograniczona ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie),
  • Zużyte opony (do 4 szt. rocznie od jednego mieszkańca).

Dołącz do newslettera: 
Nie