Protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Burmistrz Kargowej informuje, że w dniach od 20 lipca 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r. podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, w BIP-ie oraz na stronie internetowej urzędu, protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej (pokój nr 8) lub tel. 0-68 3525131 w. 8.

Do pobrania: