Projekt pn. ,,Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Kargowa"

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Kargowa uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

„Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Kargowa”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 243 (122K,121M) dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Kargowa kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację 620 godzin zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych w OWP w Kargowej i Smolnie Wielkim w okresie IX 2021r.-VI 2022r. Projekt również ma za zadanie podnieść kompetencje z zakresu realizacji zajęć dodatkowych zaplanowanych w projekcie 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego (4K) z terenu Gminy Kargowa w IX 2021.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2021 r. do 30.06.2022 r.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1.    Organizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe.
2.    Zakup niezbędnego wyposażenia do organizacji zajęć dodatkowych.
3.    Doskonalenie umiejętności, rozwój kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kargowa.

Wartość projektu: 118 723,31 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 100 914,81 zł