Postępowanie na realizację zadania ,,Adaptacja budynku oświatowego przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej na potrzeby Klubu dziecięcego i przedszkola”

W dniu 8 lipca 2021 r. ogłosiliśmy po raz drugi postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na realizację zadania ,,Adaptacja budynku oświatowego przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej na potrzeby Klubu dziecięcego i przedszkola”. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/.

ID Postępowania: 942471e6-6060-4a35-a600-67eaf8f9a40b

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/942471e6-6060-4a35-a600-67eaf8f9a40b