Post scriptum - XI sesja Rady Miejskiej w Kargowej

21 października  2019 r., w I rocznicę ostatnich wyborów  samorządowych, odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad, oprócz standardowych punktów, obejmował m.in. zajęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do działań przygotowawczych do realizacji zadania polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rozbudowie sieci wodno – kanalizacyjnych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jak również  podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kargowa.

Zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie przystąpienia do przygotowania do realizacji budowy oczyszczalni w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP), dałoby burmistrzowi możliwość zrobienia pierwszego kroku, tj. zlecenia wykonania wymaganej ustawowo tzw. analizy przedrealizacyjnej, składającej się z analizy prawnej, ekonomicznej i technicznej, niezbędnej do podjęcia wyzwania budowy oczyszczalni i sieci wodno – kanalizacyjnych w formule PPP. Radni w wyniku głosowania zmienili porządek obrad, wykreślając z porządku proponowane zajęcie stanowiska i wprowadzając zamiennie przygotowaną przez radnych uchwałę w sprawie ustalenia głównych kierunków działania Burmistrza Kargowej.

W toku dyskusji nad powyższą uchwałą radca prawny wyraził negatywną opinię wobec przygotowanej przez radnych uchwały pod względem formalno-prawnym. Pomimo tego uchwałę przyjęto. W ślad za przygotowanym projektem stanowiska, (które w efekcie zostało wyrzucone z porządku) jako burmistrz wniosłem również o rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie zmian budżetowych w zakresie pozycji wydatków na zlecenie wykonania analiz przedrealizacyjnych niezbędnych do wejścia w formułę PPP przy budowie oczyszczalni ścieków. Niestety radni nie wyrazili zgody na ujęcie tej pozycji w budżecie, argumentując potrzebę zlecenia audytu technicznego (niewymaganego przepisami prawa).  Wyjaśniałem, że w zakresie analiz technicznych, stanowiących część analiz przedrealizacyjnych, zostaną zinwentaryzowane zasoby techniczne, ich stan oraz określone zostaną potrzeby inwestycyjne, bez konieczności dodatkowego ponoszenia wydatku w kwocie 123 tys. zł na audyt techniczny.

W efekcie głosowań radni nie podjęli stanowiska, o które wnosiłem i nie uchwalili środków finansowych na wykonanie obowiązkowych, wynikających z ustawy, analiz przedrealizacyjnych, tym samym jako burmistrz, nadal nie posiadam prawnych i budżetowych możliwości przystąpienia do prac przygotowawczych, zmierzających do wejścia w formułę PPP.

Uzasadniając potrzebę przyjęcia stanowiska w sprawie przystąpienia do PPP, zgłosiłem  także wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad projektu uchwały odnośnie wyznaczenia aglomeracji Kargowa, w której określona została lokalizacja planowanej do budowy oczyszczalni ścieków. Argumentem przemawiającym za jej usunięciem jest planowane przystąpienie do przygotowania do wejścia w PPP, w ramach którego wykonana zostałaby analiza przedrealizacyjna, wskazująca optymalną lokalizację pod budowę oczyszczalni ścieków.

Po dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek w sprawie zmiany porządku obrad pod głosowanie. W wyniku pierwszego głosowania mój wniosek przyjęto. Wówczas przewodniczący zarządził przerwę. Po wznowieniu obrad wniosek ponownie poddany został pod głosowanie (tzw. reasumpcja głosowania), wówczas głosami ośmiu radnych postanowiono mój wniosek odrzucić. Obecny podczas obrad radca prawny negatywnie zaopiniował  powtórzenie głosowania, nie dopatrując się nieprawidłowości podczas głosowania pierwszego.

W toku dyskusji nad projektem uchwały radni formułowali różne zarzuty, m.in. dotyczące granic aglomeracji i nieujęcia wsi w granicach obszaru aglomeracji. Wyjaśniałem, że powodem braku  ujęcia terenów wiejskich w projekcie uchwały o wyznaczeniu aglomeracji jest zapis zawarty w wytycznych odnośnie tworzenia obszaru aglomeracji, tzw. wskaźnik zagęszczenia ludności, w wysokości powyżej 120 osób, przypadających na 1 km sieci. Niestety na obszarach wiejskich  Gmina Kargowa nie spełnia tego kryterium. Pomimo usiłowań radnych odnośnie pozostawienia uchwały aglomeracyjnej w porządku obrad, uchwała została odrzucona.

W związku z odrzuceniem moich wniosków i uzasadnionych argumentów, jak również z całkowitym zignorowaniem opinii prawnych radcy prawnego, wobec braku możliwości porozumienia, opuściliśmy salę posiedzeń, stwierdziwszy, że obecność burmistrza, jego zastępcy, skarbnika, jak i radcy prawnego na sesji jest zbyteczna.

Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej