Patronat Burmistrza

Zarządzenie Nr 0050.92.2017

Burmistrza Kargowej

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego  Burmistrza Kargowej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1875) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Burmistrza Kargowej” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikowi referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich merytorycznie odpowiedzialnego za zadania z zakresu promocji w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

2. Referat organizacyjny i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kargowej prowadzi rejestr wniosków o objęcie Patronatem Honorowym Burmistrza Kargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Burmistrz Kargowej

/-/ Jerzy Fabiś