Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021