Od 7 stycznia 2019 r. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Kargowej

Gmina Kargowa dnia 24 października 2018 r. zawarła z Powiatem Zielonogórskim Porozumienie dotyczące funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kargowej.

W 2019 r. prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kargowej  przy ul. Rynek 33 /siedziba Urzędu Miejskiego/ zostało powierzone Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z siedziba w Zielonej Górze.

W  załączeniu przedstawiamy

 1. Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na obszarze Powiatu Zielonogórskiego
 2. Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione do ich otrzymania.
 3. Umawianie wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie zielonogórskim

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu zielonogórskiego funkcjonują 3 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoby uprawnione do korzystania

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów:

1. Budynek Urzędu Miasta w Kargowie, ul. Rynek 33 
poniedziałek: 13.00-17.00,  wtorek: 8.00-12.00

Budynek Urzędu Gminy w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2
środa, piątek: 8.00-12.00,  czwartek: 13.00-17.00
 

2. Budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 2
poniedziałek, środa, piątek: 8.00-12.00,  czwartek: 13.00-17.00

3. Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, ul. Jana Pawła II 52
poniedziałek-piątek: 8.00-12.00

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne. Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

Zapisy na porady:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 68 45 35 201 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:

nr tel. 515 856 516 w każdy 1. i 3. poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 13.00

Bezpłatne porady korespondencyjne:

 • e-mailowo - na adres: porady@civis-sum.org.pl
 • listownie -   na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni

Szczegółowe informacje:     edukacja-prawna.info.pl/powiat-zielonogorski

Zadanie w zakresie prowadzenia punktów nr 1 i 3 jest realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry i finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2019 r.”