Oczyszczalnia w partnerstwie publiczno-prywatnym

We wrześniu rozpoczął się tzw. dialog techniczny z potencjalnymi partnerami prywatnymi dotyczący budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie. Na ogłoszenie o przystąpieniu gminy do dialogu technicznego odpowiedziało sześć firm z Polski. Odbyły się dwie tury rozmów z partnerami, którzy dokonali również wizji lokalnych pod względem wyboru najkorzystniejszej lokalizacji. Spośród trzech zaproponowanych najlepszą lokalizacją zadaniem oferentów jest działka przylegająca do drogi wojewódzkiej 314, w kierunku Świętna, tuż za kanałem Dźwińskim po prawej stronie drogi. Jednakże wszyscy oferenci stwierdzili, że najlepszą i najtańszą lokalizacją jest działka na której znajduje się obecna oczyszczalnia ścieków. Przy wyborze optymalnego miejsca pod budowę lokalizacji uczestnicy dialogu kierowali się różą wiatrów, odległością od głównej przepompowni ścieków, drogami dojazdowymi oraz mostami przez Obrzycę o odpowiedniej nośności (lokalizacja smoleńska) a także spadkami terenu oraz możliwościami odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika. Oprócz budowy oczyszczalni rozmowy dotyczyły także budowy kanalizacji na wsiach. Zdaniem przyszłych inwestorów najbardziej sensownym rozwiązaniem jest skanalizowanie jedynie Smolna Wielkiego, Chwalimia i ewentualnie Wojnowa, pomimo, że budowa kanalizacji w tych miejscowościach nie spełnia wskaźnika koncentracji 120 mieszkańców przypadających na 1 km wybudowanej sieci, który uzasadnia racjonalność ekonomiczną inwestycji.

Celem wyboru najkorzystniejszej lokalizacji była minimalizacja kosztów inwestycyjnych a później eksploatacyjnych. Stwierdzili, że każda odleglejsza lokalizacja od obecnie funkcjonującej oczyszczalni będzie generować wyższe koszty inwestycji a więc budowy oczyszczalni i kanalizacji w trzech miejscowościach Smolno Wielkie, Chwalim i Wojnowo, od 30% do nawet 110%. Są obawy, że niezbyt duża kubatura ścieków – aktualnie 312 tysięcy metrów sześciennych, jaka w ciągu roku dopływa na oczyszczalnię spowoduje, że całość kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni i inwestycyjnych nadmiernie obciąży taryfę. Wartość budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej będzie doliczona do każdego metra sześciennego ścieków, powiększona o koszty eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, w okresie 30 lat obowiązywania umowy. Wszystko wskazuje na to, że taryfa za ścieki będzie wysoka. Czy będzie akceptowalna społecznie?

Obszerny raport z przeprowadzonego dialogu technicznego zostanie przedłożony Radzie Miejskiej celem zajęcia stanowiska w kierunku dalszego procedowania. Jeśli radni wyrażą zgodę na dalsze poszukiwania wykonawcy zadania, to kolejnym etapem będzie zlecenie opracowania firmie zewnętrznej analiz przedrealizacyjnych, wymaganych ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ostatnim etapem postępowania będzie dialog konkurencyjny, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia firmy do realizacji inwestycji.