Ocena pracowników samorządowych

Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, podlegają okresowym ocenom, na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych i regulaminie dokonywania okresowej oceny pracowników przyjętego zarządzeniem Burmistrza Kargowej.

Bezpośredni przełożony pracownika samorządowego dokonuje takiej oceny na piśmie, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W przypadku Urzędu Miejskiego w Kargowej pracownicy oceniani są raz do roku.

Okresowej ocenie kwalifikacyjnej nie podlegają dyrektorzy jednostek oświatowych, dyrektor GOK, biblioteki a także skarbnik i zastępca Burmistrza.

Weryfikacji  podlega wywiązywanie się przez pracownika z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz z obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tymi przepisami do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

  1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
  2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
  3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
  4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
  5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
  6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
  7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Ponadto do jego obowiązków należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenę pracownikowi samorządowemu oraz kierownikowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.

Pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny przysługuje odwołanie do Burmistrza.

Pomimo, że ustawa tego nie przewiduje ocenie poddani zostali również zastępca Burmistrza i skarbnik, którzy ze względów oszczędnościowych pełnią również rolę kierowników referatów.

Oceny okresowej kierowników referatów Urzędu dokonał Burmistrz – Sebastian Ciemnoczołowski. Pracowników referatów oceniali ich kierownicy.

Kierownicy i pracownicy zostali ocenieni na podstawie kryteriów obowiązkowych, wspólnych dla wszystkich ocenianych i dodatkowych wybranych przez oceniającego dla prawidłowej oceny wywiązywania się przez pracownika z obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego.

Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski jest zadowolony z pracy kierowników. Wszyscy otrzymali ocenę pozytywną. Pozytywnie kierownicy ocenili również pracowników referatów.

Ocena kierownictwa i pracowników jest niezmiernie istotna bowiem w przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego dwukrotnie negatywnej opinii skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia.